Selchausdal Gods | Naturprojekt i Lille Åmose, Sydlige del, Selchausdal
8656
page-template-default,page,page-id-8656,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.2,vc_responsive
 

Naturprojekt i Lille Åmose, Sydlige del, Selchausdal

Naturprojekt i Lille Åmose, Sydlige del, Selchausdal

J.nr.: 17-0332652

Projektbeskrivelse

Afgræsning af de lysåbne arealer på Selchausdal Gods jorder i Lille Åmose er noteret som afgørende indsats i Natura 2000-planen for at fremme af bl.a. udpegningsarten Brushane, der som andre vadefugle i området er helt afhængige af lav vegetation.  Fastholdelse af afgræsningen er ligeledes nødvendig for at fastholde områdets lysåbne natur og fremme levevilkårene for en række øvrige prioriterede truede Bilag IV-arter.  Herunder forekomsten af bl.a. paddearter som Strandtudse og Grønbroget Tudse samt områdets meget store forekomster af rastende ænder og gæs i vinterhalvåret.  Sidstnævnte indgår ligeledes som udpegningsarter for Natura 2000-området.

De for projektområdet unaturligt tidlige og markante oversvømmelser i eftersommeren/ tidligt efterår og meget sene afvanding om foråret medfører en stadig kortere og mere ustabil udbindingsperiode.  Vanskelighederne har nået et omfang, hvor dyreholderne er udfordret, idet den forkortede udbindingsperiode påvirker mulighederne for at overholde kravene i gældende tilskudsordninger med risiko for sanktioner.  Den stadig kortere udbindingsperiode medfører bl.a. også øget behov for foderbeholdninger og tid til pasning i stalden, hvilket forringer den i forvejen svage økonomi ved dyrehold på naturarealer.

Rettidig afvanding forsinkes bl.a. af et kunstigt anlagt dige, der reducerer den naturlige afstrømning efter oversvømmelser. I Projektet gennemfører forslag fra en Forundersøgelsesrapport, der forbedrer afvandingsforholdene.  Forventningen er, at   udbindingsperioden kan forlænges med 3-4 uger heraf 1-2 uger tidligere om foråret hhv. 2-3 uger senere om efteråret.  Forlængelsen vil tilgodese ønsket om længere udbindingsperiode og sikre lavere vegetationshøjde ved samme græsningstryk til fordel for bl.a. projektområdernes udpegningsarter.

Projektet forventes at blive udført i sensommeren/ efteråret 2019, alternativt 2020 ved ugunstigt vejrlig.

Link til EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:

https://ec.europa.eu/agriculture/index_da

Selchausdal Gods.  16. juni 2019


Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.